Прогрес

Статус на проекти, включени в Програмата за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Варна (ПИРО) 2021 – 2027 г.

Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Варна (ПИРО) 2021 – 2027 г.

Презентация „Състояние на местната икономика – условия и предпоставки за развитие на интелигентна среда за иновативна Община Варна“.

Важен компонент от ПИРО е анализът на състоянието на местната икономика, който се основава на актуални данни за посочения референтен период (2014-2019 г.), изследвани са основните икономически показатели, динамиката на водещите икономически сектори, както и тенденции за бъдещото развитие на Община Варна. Анализирани също така са научният потенциал и развитието в дигиталната сфера, като е направен и сравнителен анализ на икономиката на ниво област в Североизточен и Северен централен район на планиране. Тази информация е синтезирана в представената тук презентация.

Презентация „Състояние на местната икономика – условия и предпоставки за развитие на интелигентна среда за иновативна Община Варна“

Презентация „План за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027г.“ (SWOT анализ)

Обобщаващият фундамент на ПИРО е SWOT анализът, който като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира действието на вътрешните и външните фактори за развитие на съответната територия и възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието. На тази основа се обосновават конкретни цели, приоритети, мерки и пакети от дейности в стратегическата част на документа, заедно с дефинираните зони за прилагане на интегриран подход и приоритетни зони за въздействие. Изготвеният SWOT анализ синтезира резултатите от изследването на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Варна в новия програмен период и е представен в презентацията.

Презентация „План за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027г.“ (SWOT анализ)

Презентация „Участие на заинтересованите страни при определяне на визия и приоритети за развитие на Община Варна за периода 2021-2027“.

Предложенията за визия, стратегически цели и приоритети за развитие на Община Варна за периода 2021–2027 г. се основават на резултатите от работата със заинтересованите страни в тематични фокус групи, където бяха представени новите изисквания при планирането в контекста на Общоевропейската политика, в т.ч. знаковите европейски инициативи, Зелена сделка и специфичните инициативи на Община Варна – „Варна – Град на знанието“ и „Зелен град“, Новият европейски Баухаус. Определените визия, цели и приоритети на Община Варна за новия програмен период, включени в Плана за интегрирано развитие на Общината, са изведени с активното участие на гражданското общество чрез попълване на онлайн анкета, която беше достъпна на интернет страницата на ПИРО-Варна. В презентацията Ви представяме обобщените резултати.

Презентация „Участие на заинтересованите страни при определяне на визия и приоритети за развитие на Община Варна за периода 2021-2027“.

Решение №-1254-934-11.05.2023 г. – ОбС Варна

Приложение към решение №-1254-934-11.05.2023 г.