Полезни връзки

Община Варна

Областен информационен център-Варна

Единен информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Национално сдружение на общините в Република България

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен район

Програма ``Развитие на регионите`` 2021-2027

Програма „Околна среда“ 2021-2027

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Програма ``Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация`` 2021-2027

Програма „Образование“ 2021-2027

Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Програма ``Развитие на човешките ресурси`` 2021-2027

Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. (ПХОМП)

Програма за „Морско дело и рибарство“ 2021 – 2027

Програма ``Техническа помощ`` 2021-2027

Програми за териториално сътрудничество 2021-2027

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в Р. България 2020 (ИСУН)

Портал за обществени консултации