Архив – План за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 г. определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Общината за новия програмен период. Документът обвързва предимствата и потенциалът за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.

ПИРО е приет с Решение №933-10 от Протокол №25/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна.