Презентация от проведено обществено обсъждане на Актуализирания ПИРО Варна 2021 – 2027 г.

  Проектът на Актуализирания План за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 г. (ПИРО Варна), бе представен за обществено обсъждане, на 27 февруари 2023 г. в Младежки дом гр. Варна. В събитието участие взеха 66 представители на заинтересованите страни (общинската администрация, академичната общност, неправителствения сектор, бизнеса и граждани.)

  По време на общественото обсъждане беше представен процеса на актуализация на плана, както и настъпилите във връзка с това промени. При направената актуализация не се променят визията за развитие на Община Варна, стратегическите цели и приоритети. Актуализират се само Програмата за реализация и приложенията към нея с цел включване на допълнителни проекти/проектни идеи, които да бъдат финансирани с допълнителни ресурси.

  В процеса на актуализация беше дадена възможност на всички заинтересовани страни да подадат нови проектни предложения в периода 14/12/2022 г. до 13/01/2023 г., чрез попълване и подаване на Фиш за проектна идея. Бланката на фиша беше публикуван на интернет страницата на ПИРО-Варна и на страницата на Община Варна. В резултат на това постъпиха 99 предложения за актуализация на Програмата за реализация на ПИРО, от 34 организации и/или граждани. С одобрение от страна на Работната група сформирана със Заповед на Кмета, 77 от проектните идеи са включени в ПИРО, както и още девет, които са свързани с обновяване на данните за конкретни проекти (например нова стойност, разширен обхват, промяна в проектната готовност и др.).

  С презентацията от проведеното обществено обсъждане можете да се запознаете тук

   

  Публикувано на 02.03.2023 г.