Проведени фокус групи и публичен форум

  В рамките на разработване на Плана за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. и процеса, свързан с подготовката на техническа документация за приоритетни проекти за развитието на Община Варна, в периода 27 – 28 април 2021 год. бяха проведени девет тематични фокус групи с представители на следните заинтересовани страни по тематични направления: „Общинска администрация“, „Кметове и кметски наместници“, „Околна среда“, „Икономическо развитие“, „Инфраструктура“, „Устойчива градска мобилност“, „Културно-историческо наследство и туризъм“, „Социална политика и здравеопазване“, „Общински съвет“. Участие взеха експерти от екипа, разработващ плановия документ и представители на администрацията, кметове, зам.- кметове на райони и кметски наместници на населените места, специалисти в областта на околната среда и инфраструктурата, транспорта и устойчивата градска мобилност, специалисти по Културно-историческо наследство и туризъм, експерти и работещи специалисти в областта на социалната политика и здравеопазването, както и представители на общинския съвет (в тази група се включи и Гл. архитект на общината). Идеята на тези групи бе да се регистрират нагласите и очакванията на съответните заинтересовани лица за развитието на общината като цяло и в конкретните специализирани области. По време на дискусиите бяха показани работни материали, които бяха обсъдени и бе дадена възможност на участниците да споделят своите виждания и очаквания за развитието на община Варна през следващите 7 години. Основните изводи, които могат да се направят на база проведените дискусии са свързани със следните теми, които се проявиха в повечето от групите, независимо от техния фокус:
  – Допълнителна транспортна връзка към южните части на града;
  – Транспортна инфраструктура и наличие на паркоместа;
  – Варна Зелен град;
  – Варна – регионален център;
  – Образование и квалификация: Умен град;
  – Варна – морски град.
  По време на фокус групите бяха представени и идеите на екипа, разработващ проекта, за визии за бъдещето на Варна, както и идеи за приоритетни зони за въздействие в периода 2021 – 2027 г. Под внимание бяха взети коментарите и допълненията от участващите в дискусията. Като допълнителен материал за обсъждане и провокиране на нови идеи бяха представени и вижданията на гражданите и бизнеса за бъдещето на Община Варна от проведените анкетни онлайн проучвания.
  На 29-ти април 2021 год. бе осъществено и онлайн публично събитие публично събитие „Конференция на бъдещето“ за представяне на част от изготвените до момента материали, като отново бяха показани предложенията за визии, идеите за приоритетни зони, бяха презентирани част от резултатите от анкетните онлайн проучвания и бяха поставени на обсъждане теми, които са свързани с националните и регионални приоритети за следващия програмен период (вж. презентацията тук). В хода на последвалата дискусия, бяха засегнати разнообразни теми, които според участниците могат да бъдат включени в бъдещия план и биха допринесли за развитието на общината. Експертният екип отговори и на поставени по време на публичния форум конкретни въпроси от страна на взелите участие заинтересовани лица, в т.ч. представители на местния бизнес, администрацията, браншови организации, висшето образование, граждани и др.